Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

Silvie Krišková, IČ 71523413, sídlo Ocelkova 676/30, 198 00  Praha 9

(stanovené v souladu s ustanovením § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb.
o ochraně spotřebitele a § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, všechny v platném znění)

 

Objednávka

V souvislosti se změnami platnými od 1.1.2014 zavedenými novým občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb.) Vás upozorňujeme, že kupní smlouva při nákupu v e-shopu je uzavřena okamžikem odeslání objednávky prodávajícímu. Z jeho strany bude objednávka následně potvrzena. Případné dodatky nebo odchylky v objednávce ze strany zákazníka mohou být odmítnuty, jsou-li mimo možnosti realizace ze strany e-shopu. 

 

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Objednávka je považována za závaznou po jejím doručení prodávajícímu. O doručeníobjednávky prodávajícímubudete informováni formou e-mailu. V době od doručení objednávky kupujícího prodávajícímu do 12 (dvanácti) hodin od tohoto doručení má kupující možnost objednávku zrušit písemně na e-mailu: info@pyzamo.eu(předmět zprávy STORNO) nebo telefonicky na tel: +420 602 555 267 a to bez udání důvodu.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její části v případech kdy:

 • kupující zadal v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti

 • objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 • změnila se výrazným způsobem cena

 • bez udání důvodu

V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu a to bezodkladně po zjištění některého z výše uvedených důvodů.

Dodací podmínky

Dodací lhůta

V naší nabídce je zboží mnoha výrobců a distributorů, což způsobuje různé dodací lhůty. Naší snahou je zajistit dodávky objednaného zboží v co nejkratším možném termínu. Zboží odesíláme standardně do 4 (čtyř)pracovních dnů až max.15 (patnácti) pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že není možné zajistit dodávku zboží v uvedené lhůtě, budeme po zjištění této skutečnosti kupujícího neprodleně kontaktovat a bude naší snahou se dohodnout na dalším postupu ke spokojenosti kupujícího. V případě, že kupující nepřistoupí na dohodu, má možnost bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy.

Doprava

Objednané zboží bude dle domluvy doručeno prostřednictvím zásilkovny, poštou nebo si je kupující může vyzvednout osobně v naší kanceláři. Při odběru (nikoli objednávce) zboží nad 3.500,- Kč je poštovné a balné zdarma.

  

Platební podmínky

Kupující má možnost si vybrat způsob úhrady objednaného zboží z několika variant:

Bankovním převodem

Platbu běžným bankovním převodem provede kupující na účet prodávajícího Poštovní spořitelna, číslo účtu 196 331 396/0300. Jako variabilní symbol platby použije kupující číslo objednávky. Při platbě bankovním převodem je zboží odesíláno až po připsání částky v plné výši objednaného zboží včetně poštovného na účet prodávajícího.

Dobírkou

Platbu dobírkou může použít pouze kupující s trvalým pobytem na území ČR a s dodací adresou na území ČR. Samotná platba proběhne při převzetí zboží od pracovníka expresní balíkové služby GLS, nebo poštovního doručovatele.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník může odsoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V tomto případě musí zákazník zakoupené zboží vrátit prodávajícímu a to do 14dnů po odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peníze do 14 dnů, není však povinen vrátit peníze dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. Zákazník dostane zpět peníze v hodnotě kupní ceny zboží a nákladů na nejlevnější dopravu k němu. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující. Cena může být snížena o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním.

 

Reklamace

Pokud přijaté zboží vykazuje vady, musí je kupující uplatnit bez zbytečného odkladu. (zákon říká v § 599, že „kupující musí vady uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců po převzetí věci.“)

Záruční doba na poskytované zboží (pokud není výslovně uvedeno jinak) je 24 (dvacetčtyři)měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamaci může kupující uplatnit pouze písemně přes náš reklamační formulář v objednávce. Zboží následně odešlat na adresu: Silvie Krišková, Ocelkova 676/30, 198 00 Praha 9. 

Popis reklamace musí obsahovat:

 • označení reklamovaného zboží

 • přesný popis závady a jak k ní došlo

 • datum nákupu zboží

 • Vaši přesnou adresu a telefonické spojení

Záruka se nevztahuje na zboží, které:

 • nemá kompletní původní dokumentaci (faktura, doklad o zaplacení, dodací list, záruční list)

 • bylo poškozené při přepravě (nutno řešit s přepravcem)

 • bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené)

 • bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj )

 • zboží je doručeno k reklamaci po uplynutí záruční doby

 • bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží

 • bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamované zboží kupující dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku, má kupující možnost se domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (poštovné a balné se nevrací).

Vrácení zboží

V souladu s ustanovením Občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 (čtrnácti)dnů od převzetí zboží. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží:

 • jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

 • upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

 • které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zboží bude přijato zpět při dodržení těchto podmínek:

 • zboží musí být kompletní, naprosto neporušené a nepoužité

   informace o navrácení musí být odesláno přes náš reklamační formulář, který  naleznete v objednávce.

  zboží musí být zasláno v originálním, nepoškozeném obalu a dobře zabalené (s výjimkou textilu)

 • zboží musí být zasláno s doklady o koupia s doklady nutnými pro užívání věci (návod na užívání věci, záruční list apod.)

Zboží následně odešlat na adresu: Silvie Krišková, Ocelkova 676/30, 198 00 Praha 9. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží (nikoliv poštovné) zašleme po předchozí domluvě složenkou, převodem na bankovní účet a to nejpozději do 10 (deseti)pracovních dnů od fyzického obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních dat

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek  našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

              I.   Obsah a účel dokumentu

                       II.  Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

           III.  K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?         

            IV.   Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

           V.  Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

         VI.  Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

II. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním produktů), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně nebo mailem.

Jste-li podnikatelem, pak pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv a související dokumentace zpracováváme údaje z veřejných rejstříků

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednaný produkt nebo službu (typicky bez e-mailového kontaktu vám nemůžeme zaslat fakturu e-mailem, bez doručovací adresy vám nejsme schopni poslat objednané zboží). Takové povinné údaje jsou ve webových formulářích označené hvězdičkou a systém vás bez jejich vyplnění nepustí k odeslání formuláře.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, popř. DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených produktech a službách.

 

 III. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných a koupených produktech a službách.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

 • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

D. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě vašeho souhlasu

Pokud nejste zatím naším klientem, budeme vám zasílat naši nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu).

Jen s vaším souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našich služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa).

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

IV. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a spolupracující podnikatele zajišťující vyřizování administrativy a komunikace. Pokud vám zasíláme produkt nebo dárek, je zpracovatelem údajů i přepravce (Česká pošta, kurýr, zásilkovna, uloženka). Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

V. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VI. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu kriskova.silvie@tehulky.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 Toto znění je účinné od 1.5.2018.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace